Clientenraad

De organisatie werkt via cliëntenraadplegingen. Aan iedere patiënt wordt mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt hoe zij hun wensen/vragen kunnen indienen en wat de procedure daarvoor is.

Tevens kunnen zij aangeven wat vanuit hun beleving de kwaliteit is van de geleverde zorg en van de bejegening door behandelaar(s). We doen dit door middel van digitale vragenlijsten na afloop van de behandeling, alsook door het ad random 4c per jaar uitnodigen van patiënten voor cliëntenavonden. De resultaten hiervan worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

Tevens is een actief klachtenbeleid dat vorm is gegeven door een klachtenreglement waarin zaken zijn vastgelegd omtrent de procedure, besluitvorming en communicatie naar betrokkenen. Een klachtenfunctionaris treedt als bemiddelaar op tussen klager en aangeklaagde(n). Een klachtencommissie met een externe voorzitter bespreekt periodiek de ontvangen klachten van patiënten die niet door bemiddeling van de klachtenfunctionaris konden worden opgelost.

Worldeye

+31 (0) 85 029 00 11

Maak een afspraak

Contact